pakiet mc coco

Regulaminy MineStore.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

MINESTORE.PL

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENEIA OGÓLNE

 • § 1
 1. Formuła niniejszego regulaminu zawiera ogólne zasady i warunki korzystania z usług oferowanych przez MINESTORE. Niniejsze warunki regulują w szczególności warunki oraz zasady korzystania z usług oferowanych pod adresem www.minestore.pl oraz naszą odpowiedzialność.
 2. MINESTORE jest przedmiotem działania spółki ONALAIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000854286, REGON 386828375, NIP 9372729819, kapitał zakładowy 10.000zł w pełni opłacony.
 3. MINESTORE będący przedmiotem działania spółki ONALAIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 9372729819, zwana będzie dalej „Usługodawcą”.
 4. Klient, osoba prywatna lub firma korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę.
 5. Klient zwany będzie dalej „Usługobiorcą”.
 6. Usługobiorca korzystając z jakichkolwiek usług świadczonych przez MINESTORE oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i w pełni go rozumie.
 7. Korzystając z Usługi Hostingowej akceptujesz regulamin Dostawcy – OVH.
  Stosowny regulamin (Serwery dedykowane, Hosting WWW i inne zgodnie z zamówieniem)
  znajdziesz pod adresem: https://www.ovh.pl/support/regulaminy/
 • § 2

Określenia użyte w ramach oferowanych usług oznaczają:

 1. 1. „Usługa Hostingowa” – usługa polegająca na udostępnieniu do korzystania urządzeń (Serwer Dostawcy) lub innego rodzaju powierzchni do przechowywania danych Usługobiorcy w celu ich zapisu i przetwarzania w formacie cyfrowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej.
 2. 2. „Strona internetowa – SaaS” – usługa polegająca na udostępnieniu strony internetowej oraz infrastruktury umożliwiającej usługobiorcy sprzedaż oferowanych przez niego usług lub produktów.
 3. „Serwer Dostawcy” – pozostające w dyspozycji Dostawcy urządzenia służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym, wraz z określonym w Specyfikacji technicznej oprogramowaniem służącym do administrowania zapisanymi danymi, oraz zapewnionym dostępem do energii elektrycznej i sieci Internet.
 4. „Zamówienie” – dostarczone w dobrowolnej formie pozwalającej odczytać wymagania oraz potrzeby Usługobiorcy. Staje się zamówieniem w momencie jego zaakceptowania przez jednego z pracowników spółki ONALAIN SP. Z O.O.
 5. 5. „Cennik Usług Hostingowych” – Specyfikacja dotycząca Serwerów Dostawcy na jakie można złożyć „Zamówienie”.
 6. 6. „Komunikacja 24/7” – Usługodawca daje możliwość kontaktu w sprawach związanych z usługami oferowanymi na stronie pod adresem minestore.pl. Kontakt 24/7 obejmuje kontakt telefoniczny i oznacza komunikacje w przeciągu 24 godzin 7 dni w tygodniu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy komunikacji w święta i dni wolne lub bez podanego powodu.
 1. „Gwarancja 100% satysfakcji” – jest użyta jedynie w formie promocyjnej i nie jest przesłanką do żądania zwrotu. Usługodawca zobowiązuje się do działania zgodnie z wolą usługobiorcy i na jego korzyść, tak aby usługobiorca był jak najbardziej zadowolony. Jednak zadowolenie to nie musi być stu procentowe.
 2. „Dostawca” – Podmiot odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu (Serwera) oferowanej Usługi Hostingowej. OVH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220286, REGON 933029040, NIP 8992520556, kapitał zakładowy 50.000zł w całości opłacony.
 3. „Operator Płatności” – firma obsługująca płatności internetowe w serwisie minestore.pl. Dla płatności przelewem, płatnością BLIK oraz PaySafeCard jest to firma Cashbill S.A., dla płatności PayPal firma PayPal Inc, a dla płatności SMS Premium oraz SMS+ firma Payments Solution sp. z o.o.
 4. „Program Partnerski” – zabezpieczone połączenie zamówień udostępniane w celu pozyskania klienta.

ROZDZIAŁ II. USŁUGI HOSTINGOWE

 • § 3
 1. Usługodawca za wynagrodzeniem udostępnia Usługobiorcy, według jego wyboru wskazanego w Zamówieniu, zasoby Serwerów Dostawcy i zapewnia Usługobiorcy wszelkie informacje potrzebne do korzystania z Serwera Dostawcy zgodnie z określonymi wcześniej parametrami.
 2. Szczegółowy opis techniczny w zakresie parametrów Usługi Hostingowej określa Cennik Usług Hostingowych dostępny na stronie pod adresem https://minestore.pl/
 3. Usługobiorca może w pełni korzystać z dostępnych parametrów w pełnym zakresie chyba, że inaczej zadecyduje on Sam.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieznacznego wykorzystania wolnych parametrów oferowanych Usługobiorcy podtrzymując jednak priorytet na korzyść Usługobiorcy.
 5. Podczas trwania przerwy technicznej w świadczeniu Usługi Hostingowej, jej niedostępności bądź innych problemów Usługobiorca zobowiązany jest czekać na ponowne wznowienie usługi.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach swoich działań.

7.Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z oferowanej Usługi Hostingowej, zgodnie z prawem oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa bądź niezgodności korzystania z usługi, w szczególności korzystania lub instalowania programów niezgodnych z regulaminem Dostawcy.

 • § 4
 1. Umowa o świadczeniu Usługi Hostingowej zawierana jest na czas oznaczony, wskazany przez Usługobiorcę w Zamówieniu.
 2. Minimalny czas trwania Umowy o świadczenie Usługi Hostingowej wynosi 1 miesiąc, chyba że z zawartej Umowy lub specyfiki Usługi Hostingowej wynika inny okres.
 3. W każdym przypadku bez względu na czas czy specyfikę oferowanej Usługi Hostingowej. Usługodawca może dowolnie zmienić cenę oraz czas trwania Umowy.
 4. W przypadku Usługi Hostingowej odpłatnej co miesiąc nawet zakontraktowanej na dany okres, Usługodawca ma prawo zaktualizować Cennik Usług Hostingowych i wprowadzić go w życie po 30 dniach od upublicznienia go na stronie internetowej, www.minestore.pl. Usługodawca ma obowiązek poinformowania Usługobiorcy o tej zmianie nie później niż 14 dni przed momentem zmiany cen.
 5. W przypadku Usługi Hostingowej opłaconej z góry za okres nie dłuższy niż rok. Usługodawca musi zapewnić Usługobiorcy oferowaną Usługę Hostingową.

ROŹDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – USŁUGA HOSTINGOWA

 • § 5
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za brak dostępu do Usługi Hostingowej w przypadku gdy dostęp ten jest nie możliwy, dłużej niż przez 48 godzin i nie jest spowodowany przez:
 2. działania siły wyższej (powódź, huragan itp.);
 3. nieuprawnionego posłużenia się danymi autoryzacyjnymi.
 4. konieczności wstrzymania pracy Serwera ze względu na działanie niezgodne z prawem lub niezgodne z Umową.
 5. błędną konfiguracje ze strony Usługobiorcy która przyczyniła się do utraty łączności z usługą.
 6. naruszenia warunków Umowy przez Usługobiorcę
 7. W przypadku braku dostępu do zakupionej Usługi Hostingowej dłużej niż 48 godzin, usługobiorca w zamian może otrzymać maksymalnie oraz jedynie 2 godziny gratis za każdą godzinę braku dostępu licząc od 48 godzin. Gratisowe godziny odebrać można jedynie w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną nieuprawnioną modyfikację, zmianę lub utratę danych (w tym oprogramowania) jeżeli wyniknęła ona z przyczyny leżących po stronie Usługobiorcy w tym niewłaściwego zabezpieczenia przez Usługobiorcę udostępnionych mu zasobów czy dostępu do Serwera Dostawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną treść zamieszczoną przez Usługobiorcę oraz jego sposób wykorzystywania Serwera Dostawcy.

ROŹDZIAŁ IV. Strona internetowa SaaS

 • § 6
 1. Usługodawca za wynagrodzeniem udostępnia stronę internetową oraz odpowiednie moduły usługobiorcy w czasie nie dłuższym niż 3 dni. Chyba, że inaczej ustaliły strony.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do stałego udostępniania usługi zgodnie z umową.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku:
 4. Dodatkowych wymagań usługobiorcy.
 5. Znaczących wzrostów korzystania ze strony.
 6. Innych ustaleń z usługobiorcą.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie domenę. Chyba, że skorzysta on w tym zakresie z usług Usługodawcy.

ROŹDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Strona internetowa SaaS

 • § 7
 1. W momencie uzyskania dostępu do usługi, Usługobiorca staje się jedynym odpowiedzialnym za usługi oraz produkty które oferuje.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść znajdującą się na stronie internetowej przygotowanej dla Usługobiorcy. W skład treści mieszczą się wszystkie pliki, treść, grafiki oraz inne widoczne i nie widoczne struktury strony.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze strony internetowej uzyskanej na podstawie usługi Strony internetowej SaaS, zgodnie z prawem oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa bądź niezgodności z prawem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania odbywające się na stronie internetowej przygotowanej dla Usługobiorcy.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność do 14 dni od ukończenia zlecenia jedynie za jej błędy techniczne chyba, że:
 6. Usługobiorca podjął działania na własną rękę i sam dopuścił się zepsucia przedmiotu SaaS.
 7. Usługobiorca nagiął prawo bądź przepisy oferowanymi produktami bądź usługami.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za utratę, treści oraz danych znajdujących się na stronie internetowej SaaS.

ROŹDZIAŁ VI. INNE USŁUGI – TEKSTOWE, GRAFICZNE, MARKETINGOWE, TECHNICZNE I INNE.

 • § 8
 1. Usługodawca za wynagrodzeniem rozpoczyna pracę nad Inną Usługą która została ustalona w Zamówieniu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się wykonać określoną Inną Usługę w czasie ustalonym w Zamówieniu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku:
 4. Natłoku dodatkowej pracy wywołanym niedoinformowaniem ze strony Usługobiorcy.
 5. Zamówienia dodatkowych usług oferowanych przez Usługodawcę.
 6. Zwiększenia wymagań przez Usługobiorcę, dotyczących Innej Usługi.
 7. Innych dużych, istotnych bądź wymagających zmian w projekcie.
 8. Usługodawca nie traci praw to stworzonego projektu (np. Pluginu / Wtyczki) chyba, że inaczej postanowiono w zamówieniu.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową projektu który otrzymał.
 • § 9

ROŹDZIAŁ VII. INNE USŁUGI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W momencie przesłania gotowej usługi wykonanej na podstawie Innej Usługi, Usługobiorca ma 24 godziny aby zaakceptować projekt chyba, że ustalono inaczej. Po tym czasie Usługodawca może realizować zmiany na bazie odpłatnych usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść znajdującą się w projekcie wykonanym dla Usługobiorcy. W skład treści mieszczą się wszystkie elementy, treść, grafiki oraz inne widoczne i nie widoczne struktury projektu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania do których projekt został stworzony.

ROŹDZIAŁ VIII. Płatności

 • § 10
 1. Płatności

  1. Każdy użytkownik może zakupić nasze usługi, dzięki którym uzyskuje określono czasowo podczas opłaty dostęp do serwerów do gier (VPS lub Serwerów Dedykowanych) lub/i dostęp do strony internetowej, sklepu bądź/i forum dopasowanym pod serwer Minecraft kupującego. Kupujący może również skorzystać z naszych konsultacji oraz pomocy technicznej.

  2. Rozliczenia transakcji usług za pomocą PaySafeCard lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.

  3. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą SMS Premium lub SMS+ przeprowadzane są za pośrednictwem systemu SIMPAY.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie SIMPAY, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do SIMPAY w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu SIMPAY, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://simpay.pl/reklamacje.

  4. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: kontakt.minestore@gmail.com.

  5. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN.

  6. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usług.

  7. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, email oraz adres zamieszkania.

  8. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny końcowej usług MineStore doliczana jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wybranej metody płatności.

ROŹDZIAŁ IX. REKLAMACJE – ZWROTY

 • § 11
 1. Usługobiorca ma prawo do żądania zwrotu tylko i wyłącznie gdy usługa jest nie zgodna z zamówieniem lub czas dostarczenia usługi trwał dłużej niż 15 dni w przypadku Usług Hostingowych.
 2. Z momentem zwrotu określonej usługi bądź jej przedmiotu, Usługobiorca traci prawo do korzystania z tego przedmiotu oraz usług które otrzymał. W przypadku bezprawnego korzystania z produktów oraz usług grozi postępowanie sądowe.
 3. W przypadku nie poprawnego działania (np. Usługi Hostingowej). Usługobiorca ma prawo do reklamacji a Usługodawca musi udostępnić narzędzia bądź informacje które pomogą naprawić bądź zdiagnozować problem.
 4. Żaden produkt czy usługa w formie cyfrowej z wyłączeniem Usługi Hostingowej nie podlega zwrotom w momencie którym Usługobiorca przyjmuje daną usługę bądź produkt.
 5. Usługobiorca korzystając z usług oferowanych przez MINESTORE.PL, zna i rozumie możliwości zwrotu oraz zdaje sobie sprawę jakie przesłanki mogą przyczynić się do zwrotu pieniędzy.

ROŹDZIAŁ X. PROGRAM PARTNERSKI – PARTNERSTWO

§ 12

1. W przypadku usługi Strony internetowej SaaS, Usługodawca może zaproponować Program Partnerski który wchodzi w życie z momentem wyrażenia zgodny, udzielonego przez Usługobiorcę.

2. Z momentem udzielenia zgody Usługodawca zobowiązuje się do przekazania połączenia z Programem Partnerskim w przeciągu 7 kolejnych dni roboczych.

3. Wszelkie zamówienia złożone przez Program Partnerski są obsługiwane przez Usługodawcę, jednak nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za ich treść, jakość oraz pochodzenie. Odpowiedzialny jest jedynie za udzielenie informacji Usługobiorcy który objęty jest Programem Partnerskim.

4. Od wartości zamówień złożonych po przez Program Partnerski odliczana jest prowizja pobierana przez Operatora Płatności oraz odliczany jest należny podatek VAT.

5. Kwota będąca wynikiem §12 pkt. 4 Staje się wynagrodzeniem dla Usługobiorcy objętego Programem Partnerskim.

6. Wypłata wynagrodzenia uzyskanego dzięki Programowi Partnerskiemu wymaga zlecenia wypłaty u Usługodawcy z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 7 dni.

7. Usługobiorca może zażądać natychmiastowej wypłaty, kosztem 5% wynagrodzenia uzyskanego w §12 pkt. 5.

8. Zlecenie wypłaty można złożyć wysyłając wiadomość prywatną lub mailową na adresy kontaktowe podane na stronie WWW.MINESTORE.PL w zakładce KONTAKT.

9. Saldo widniejące w twoim panelu NIE JEST równe twojemu wynagrodzeniu zgodnie z §12 pkt.4.

10. Środki dostępne jako wynagrodzenie mogą zostać pomniejszone o wartość usług oferowanych przez Usługodawcę.

11. Usługodawca może w dowolnej chwili usunąć Usługobiorcę z Programu Partnerskiego, jednak skutkuje to wypłatą zebranego wynagrodzenia w przeciągu 3 dni od usunięcia z Programu Partnerskiego. Chyba, że środki te zostały zamrożone z innego tytułu.

12. Usługodawca ma prawo do zamrożenia zebranych środków jeśli Usługobiorca posiada należności wobec niego.

13. Usługobiorca korzystający z salda jako rozwiązania płatniczego za usługi lub produkty oferowane przez Minestore.pl zgadza się na przystąpienie do natychmiastowej realizacji przez co traci on możliwość zwrotu.

14. Usługodawca ma prawo do przyznania zwrotu bez względu na §12 pkt. 13 jednak maksymalnie w terminie do 30 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Kwotę należy pomniejszyć o należne podatki.

15. Usługobiorca ma prawo do wycofania się z Programu Partnerskiego w dowolnej chwili z okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni od złożenia podania o wycofanie które dostarczone może być jedynie w formie wiadomości mailowej na adres: KONTAKT.MINESTORE@GMAIL.COM

ROŹDZIAŁ XI. POSTANOWNIENIE KOŃCOWE

 • § 13
 1. Regulamin dotyczy każdego Usługobiorcy bez wyjątków chyba, że takie zostały zamieszczone w osobnej dedykowanej umowie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.11.2020
 3. Ostatnia zmiana w regulaminie: 15.03.2021
 4. Korzystając z usług oferowanych na stronie MINESTORE.PL każdy usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i w pełni go rozumie.

DZIAŁ I – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operatorem serwisu MINESTORE.PL jest: ONALAIN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, Marii Skłodowskiej-Curie 11, 43-300 Bielsko-Biała, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000854286, REGON 386828375, NIP 9372729819, kapitał zakładowy 10.000zł w pełni opłacony.
 2. Zbierane przez Operatora dane osobowe Usługobiorców przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Usługobiorcę zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych (głównie z powodów Marketingowych lub Prawno-Księgowych).
 3. Jako Administrator danych osobowych, możemy w drodze umowy udostępniać powierzone nam dane osobowe innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji lub usprawnienia naszych Usług, za zasadach i w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności. Usługobiorca korzystając z naszych usług, zgadza się na taką możliwość.
 4. Zbieranie danych osobowych odbywa się jedynie za zgodą Usługobiorcy głównie w formularzach kontaktowych oraz podczas ustalania szczegółów Zamówienia. Usługobiorca kontaktując się z nami za pomocą jednego z kilku kanałów kontaktu, zgadza się na zebranie udostępnionych informacji.
 5. Każdemu Usługobiorcy, który skorzystał z usług oferowanych na stronie MineStore.pl czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy w każdej chwili dostęp do jego danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji czy też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich udzielenia uniemożliwia zawarcie umowy świadczenia Usług Hostingowych lub Usług Deweloperskich przez Administratora.
 6. MINESTORE nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Usługobiorców, innym osobom lub instytucją (za wyjątkiem pkt. 2). Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami Serwisom internetowym czy agencjom reklamowych opracowane przez nas zbiorcze ogólne zestawienia statystyczne.
 7. Usługobiorca, który korzysta z usług oferowanych przez Administratora lub innych powiązanych narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i innymi Regulaminami szczegółowymi oraz rozumie ich treść, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie oraz zbieranie jego danych osobowych zgodnie z prawem.

DZIAŁ II – GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Usługobiorcy podejmując współpracę bądź chcąc skorzystać z usług Administratora mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail, numer telefonu, adres oraz imię i nazwisko. A w przypadku przedsiębiorstw danę umożliwiające weryfikacje podmiotu
 2. Zakres zbieranych danych może znacząco różnić się w zależności od specyfiki Usługi Hostingowej oraz Usługi Deweloperskiej
 3. Operator może gromadzić dane osobowe nie tylko Usługobiorców ale także osób podejmujących próbę kontaktu.
 4. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Usługobiorcami, np. informacji o prośbach o pomoc techniczną czy informacji zwrotnych.
 5. Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych przez przeglądarki lub urządzenia Usługobiorców, np. adres IP, parametry oprogramowania czy sprzętu.
 6. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku kontaktu z Operatorem bądź podjęcia współpracy lub korzystania z oferowanych Usług.

DIAŁ III – POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE

 1. Operator, jako firma hostingowo-usługowa, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są Usługobiorcy. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych a ich Administratorem na pewno nie jest sam Operator.
 2. Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • Przez dobrowolne wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera – tylko w niektórych przypadkach.

DZIAŁ IV –WYKORZYSTYWANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

 1. Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
 • – Zapewnienie obsługi Usługobiorcy, w tym zakładanie i zarządzanie potrzebnych kont i innych świadczeń.
 • – Dostosowanie oferty i doświadczeń Usługobiorcy, w tym reklam.
 • – Kontaktowanie się z Usługobiorcami, byłymi Usługobiorcami w celach związanych z świadczeniem usług, obsługą czy w celach marketingowych.
 • Przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług
 • Egzekwowania regulaminów portalu MineStore.pl
 • Realizacji umów zawartych w ramach świadczonych usług oraz innych możliwych usług.
 1. Operator jest uprawiony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie i do celów biznesowych.

Dział V – UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Operator może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie Usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Operatora, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
 2. W ramach przyjętej Polityki prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych (z wyjątkiem DZIAŁ I – pkt 3.). Jedynie w przypadku częściowego bądź całościowego wykupu działalności MineStore.PL – zebrane dane osobowe przejdą do nowego właściciela.
 3. Operator może udostępniać zanonimizowane (dane, nie identyfikujące konkretnych osób) w celach naukowych bądź do celów marketingowych.
 4. Operator zapewnia Usługobiorcą realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, mają prawo ich weryfikacji, edycji oraz całkowitego usunięcia.

Dział VI – USŁUGOBIORCA / KLIENT – KONTROLA DANYCH

 1. Usługobiorca czy klient, którzy podjęli kontakt bądź skorzystali z usług Operatora, mają prawo do wglądu, pełnej edycji oraz usunięcia danych na ich temat.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta przez każdą osobę która podjęła kontakt lub skorzystała z usług.
 3. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu np. Google Adwords, umożliwiają wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie zebrany danych. Więcej informacji na ten temat i możliwości dokonania wyboru znajduje się na stronie https://www.networkadvertising.org/ lub https://www.youronlinechoices.com/

Dział VII – BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie zebrane przez Operatora dane, chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Ochrona prywatności jest dla nas jednym z kluczowych działań prowadzenia działalności. Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe które do nas trafiły były jak najlepiej zabezpieczone dla osób nieupoważnionych oraz możliwe do udostępnienia, wprowadzenia edycji lub całkowitego usunięcia na życzenie ich właściciela.

Dział VIII – KONTAKT

 • W przypadku jakichkolwiek pytań ze strony Usługobiorców dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres wskazany w Dziale I, pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na adres minestore@gmail.com
 • W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu internetowego
  Administrator stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer
  na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy
  każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także
  używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z
  cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają
  zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w
  ramach naszego Serwisu internetowego. Pliki cookies (tzw. ciasteczka)
  stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  internetowego Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
  domeny Serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji
  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności
  pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu
  internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
  dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
  Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia
  ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu internetowego (po
  zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
  Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej
  dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W ramach naszego Serwisu internetowego możemy stosować
  następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
  dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające
  pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
  w ramach Serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
  wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  w ramach Serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
  wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
  Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
  pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
  itp.
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
  Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
  zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
  internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
  dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
  szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
  cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu
  internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
  plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
  internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza,
  że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym
  samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym
  Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia
  korzystanie z niektórych usług w ramach naszego Serwisu internetowego,
  w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania
  cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania
  treści zamieszczanych w Serwisie internetowym Administratora z
  zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym
  Użytkownika Serwisu internetowego Administratora, a następnie
  wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem
  reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji
  multimedialnych.

Operatorem serwisu internetowego www.MineStore.pl jest ONALAIN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 43-300 Bielsko-Biała, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000854286, REGON 386828375, NIP 9372729819, kapitał zakładowy 10.000zł.

Dostawcą serwisu internetowego www.MineStore.pl jest OVH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-30 Wrocław, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220286, REGON 933029040, NIP 899-25-20-556, kapitał zakładowy 50.000zł.

Are you Dedicated, Hardworking, and Fun? Join Us!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. ex ea commodo consequat.

See job offers